logo
Header foto
Mijn kluisDienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheek

Dienstverleningsdocument Pensioen

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Van Gestel & Van der Vleuten hecht er aan een goede voorlichting op het gebied van financiele dienstverlening. Conform de Wet op het financieel toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product, naast informatie over dit product, ook een beschrijving van onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Deze informatie treft u hierna aan.

Belangrijk

Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor of om een bepaald financieel product met een financiele instelling (verzekeraar of bank) te sluiten. Op het moment dat wij juridisch bindende afspraken met u maken omtrent onze dienstverlening en/of onze beloning, leggen wij dit via een aparte overeenkomst met u vast.

Toezichthouder AFM

De AFM houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de
dienstverlening van financiele adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd
onder nummer 12006785. Het register van financiele adviseurs kunt u raadplegen
op www.afm.nl .

Onze dienstverlening

Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, bankspaarproducten, pensioenen, financiele planning en andere financiele diensten. Wij adviseren en bemiddelen, dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiele risico's waar u mee te maken heeft en dat wij u kunnen adviseren over de financiele producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Vervolgens kunnen wij ook voor u bemiddelen bij een financiele aanbieder. Dit houdt in dat wij u begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met aanbieders van financiele producten en vragen een offerte op. U kunt dan via onze bemiddeling dit financiele product kopen.

Wij bemiddelen en adviseren zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten
(complexe producten). Eenvoudige producten zijn bijvoorbeeld de inboedel- en
opstalverzekering. Indien u ons om advies vraagt over een complex product (zoals
levensverzekeringen, hypothecaire kredieten en beleggingsrekeningen), dan gaan wij eerst uw klantprofiel opstellen. Dit is wettelijk verplicht en houdt in dat wij u vragen gaan stellen over uw (toekomstige) financiele positie. Daarnaast brengen wij uw kennis, ervaring en uw doelstellingen op financieel gebied in kaart en stellen uw risicobereidheid vast. Op basis van dit klantprofiel geven wij u dan een passend advies over de financiele producten die u naar onze mening nodig heeft en die op de markt door financiele instellingen (verzekeraars of banken) worden aangeboden. Heeft u een keuze gemaakt dan kunnen wij contact leggen met de desbetreffende aanbieder(s) en de financiele overeenkomst(en) tot stand brengen.

Wanneer er onverhoopt een schade ontstaat, staan wij u bij. Na de melding nemen wij het gehele traject met de verzekeraar met u over en waar mogelijk coordineren wij het schadeherstel.

Hoe komen wij tot een advies?

Adviesvrij
Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiele producten bij 1 of meer
financiele instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid
Geen enkele financiele instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij,
heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om
u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze
vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders
De markt kent veel aanbieders van financiele producten en diensten. Vaak hebben
deze aanbieders tientallen verschillende financiele producten. Wij hebben een
selectie gemaakt van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie
hebben wij gemaakt op basis van een aantal criteria. Natuurlijk valt daar de hoogte
van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring
hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering. Op uw
verzoek geven we u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen.

Hoe worden wij beloond?

Op basis van provisie
Voor de meeste verzekeringen die u via ons afsluit ontvangen wij provisie. De provisie is onderdeel van de premie die u betaald. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u extra kosten moet betalen dan informeren wij u hierover vooraf. In de bijlage treft u meer informatie over onze beloning.

Op basis van declaratie
Sommige van onze diensten berekenen wij u op basis van uurtarieven die wij vooraf met u hebben overgelegd. Voorbeelden zijn pensioenberekening, hypotheekadvisering, financiele planning, verzekeringsanalyse en second opinion. Vooraf geven wij een inschatting van de kosten die hiermee gemoeid zijn. In de bijlage treft u onze tarieven.

Op basis van een vast tarief
U kunt er ook voor kiezen om voor de volgende dienstverlening vaste bedragen te betalen. U weet dan vooraf waar u aan toe bent, ongeacht het aantal uren. In de bijlage treft u onze tarieven.

Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten van u dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht achteraf blijken dat u onjuiste non onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan de verzekeraar besluiten geen of geen volledige uitkering uit te betalen.

Als er wijzigingen in uw persoonlijke of bedrijfssituatie voordoen, dan verwachten wij van u dat u dit zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Verder vragen wij van u om de stukken die u van ons en van de maatschappij ontvangt te controleren op juistheid en de onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Registratie

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM) onder nummer 12006785.

Klachtenprocedure

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u
toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo
spoedig mogelijk over te informeren. Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen.

Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut

Financiele Dienstverlening (Kifid).
Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
info@kifid.n1
www.kifid.n1

Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.003867.
U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Bedrijfsgegevens

Van Gestel & Van der Vleuten V.O.F.
Slibbroek 31
5081 NR Hilvarenbeek
Postbus 222
5080 AE Hilvarenbeek
Telefoon : 013-5056275
Fax : 013-5056276
Email : info@vangestel-vandervleuten.nl
internet : www.vangestel-vandervleuten.nl
Wij zijn ingeschreven bij de K.v.K onder nummer 18065480, met als statutaire zetel Hilvarenbeek.

Wij zijn geopend op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. Buiten deze tijden treft u op ons antwoordapparaat het telefoonnummer wat u kunt bellen als u ons direct (bij spoed) nodig hebt.


Bijlage

Beloning op basis van provisie


Vergoeding bij schadeverzekeringen
Voor schadeverzekeringen ontvangen wij een beloning van 2 % tot 25 % van de premie. De hoogte is afhankelijk van het product.

Vergoeding bij premiebetalende levensverzekeringen
De vergoeding voor premiebetalende individuele levensverzekeringen bedragen tussen 0% en 10% van de premie per jaar. Daarnaast kunnen wij afsluitprovisie ontvangen. Deze kan bij overlijdensrisicoverzekering 2 % keer 85 % van de eerste jaarpremie bedragen. Bij levensverzekering met een spaarelement is dat 0% tot 3% over het verzekerde kapitaal.

Vergoedingen bij levensverzekering tegen koopsom
Bij verzekeringen tegen koopsom ontvangen wij een vergoeding tussen 1,5 % en 7 % van de koopsom.

Vergoedingen bij bankproducten zoals beleggingsrekeningen en spaarrekeningen
De jaarlijkse ontvangen vergoeding bedraagt van 0% tot 0,375% over de waarde van rekening.

Vergoedingen bij hypotheken
Afhankelijk voor de soort hypotheek ontvangen wij een vergoeding tussen de 0%en 1 % van de hoofdsom. Daarnaast kunnen er andere producten worden meeverbonden met de hypotheek waarop apart provisie wordt betaald. Bij hypotheken werken we in principe op uurbasis of op basis van een vast tarief. De afsluitprovisie wordt dan met u verrekend of ingebouwd. Eventuele doorlopende provisie wordt niet verrekend.

Bij levensverzekeringen en hypotheken geldt in het algemeen een verdientermijn van 5 of 10 jaar. Mocht binnen deze termijn het product opgezegd worden dan moeten wij een evenredig deel van de afsluitprovisie terugbetalen.

De provisie is afhankelijk van product en verzekeraar. Mocht de provisie buiten de bandbreedte vallen dan informeren wij u vooraf.

Beloning op basis van uurtarief

Sommige van onze diensten, zoals o.a. pensioenadvies en financiële planning, berekenen wij op basis van uurtarieven die wij vooraf met u afspreken.

Het uurtarief bedraagt 150 euro per uur exclusief BTW voor 2018. Dit tarief wordt jaarlijks bijgesteld.

We kunnen er ook voor kiezen dat onze beloning bestaat uit een combinatie van uurtarief en provisie.

Beloning op basis van een vaste vergoeding

Bij sommige producten rekenen wij een vaste vergoeding. We spreken dan vooraf wat de dienstverlening is en wat de kosten voor onze dienstverlening zijn. De door ons ontvangen afsluitprovisie wordt ingebouwd of u ontvangt deze van ons retour.

Een indicatie van onze tarieven:

Standaard tarief

Hypotheken 2.500 - 5.000 euro
Financieel plan particulieren 750 - 1.500 euro
Financieel plan ondernemers 1.500 - 5.000 euro
Second opinion hypotheek 1000 - 2.000 euro
Second opinion bedrijfsverzekeringen 1.000 - 5.000 euro